Olga Reunova
Executive director
Dmitriy Ikonnikov
Senior architect
German Groshev
Lead architect
Dmtriy Zakharov
3D visaulization designer
Vsevolod Zolotov
Lead architect
Sofia Kozlova
Senior architect
Pavel Kultyshev
Lead architect
Anastasia Morozova
Lead architect
Alexandr Smirnov
Senior architect