Yuliy Borisov
Head of UNK
Olga Reunova
Executive director
Dmitriy Ikonnikov
Senior architect
German Groshev
Lead architect
Dmtriy Zakharov
3D visaulization designer
Vsevolod Zolotov
Lead architect
Daniil Zotov
Lead architect
Sofia Kozlova
Senior architect